Zakład Statystyki Matematycznej został powołany w 1973 roku, z chwilą gdy istniejąca od 1952 r. Katedra Statystyki Matematycznej zmieniła swoją nazwę na Katedrę Zastosowań Matematyki. Pierwszym kierownikiem zakładu został powołany prof. dr Wiktor Oktaba, który kierował nim nieprzerwanie do przejścia na emeryturę w roku 1990. Kolejnym kierownikiem zakładu został prof. dr hab. Edward Niedokos, sprawujący tę funkcję do uzyskania wieku emerytalnego. Od września 2003 roku do chwili obecnej funkcję kierownika zakładu sprawuje prof. dr hab. Zofia Hanusz. 

Dydaktyka: 

Pracownicy zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia ze Statystyki Matematycznej na Wydziale Inżynierii Produkcji, Agrobioinżynierii i na Wydziale Weterynaryjnym. Ponadto, przez pracowników zakładu prowadzone są wykłady i ćwiczenia z Matematyki na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydziale Agrobioinżynierii, Ogrodniczym, Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz na Wydziale Inżynierii Produkcji a także zajęcia z Technologii Informacyjnych na różnych wydziałach naszej Uczelni. Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z doświadczalnictwa rolniczego na studiach doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji, Biologii i Hodowli Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej oraz Agrofizyki PAN. 

Badania naukowe: 

W zakładzie prowadzone są badania naukowe mające ścisły związek ze stosowaniem metod statystyki matematycznej w naukach przyrodniczych. Na wybór tematyki badań mają wpływ kontakty pracowników zakładu z praktykami i prowadzonymi dla nich konsultacjami. Są to problemy dotyczące stosowania analizy wariancji, teorii modeli liniowych, modeli Gaussa – Markowa i Zyskinda – Martina, wielowymiarowych modeli liniowych, analizy doświadczeń biologicznych, predykcji brakujących obserwacji, modelowania procesów technologicznych, estymacji komponentów wariancyjnych i współczynników odziedziczalności oraz stosowanie twierdzeń granicznych do szacowania nieznanych parametrów rozkładów zmiennych losowych. Wyniki swoich badań pracownicy zakładu przedstawiają na seminariach prowadzonych w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, konferencjach krajowych oraz zagranicznych. Pracownicy zakładu współpracują z naukowcami innych katedr naszej Uczelni, efektem czego jest wiele wspólnych publikacji łączących teorię statystyki matematycznej z praktyką eksperymentalną.