Kursy dla studentów drugiego stopnia studiów stacjonarnych

Kurs do przedmiotu Ekonometria w agrobiznesie - dla studentów 1 roku,  kierunek: agrobiznes, studia stacjonarne 2 stopnia

Materiały do zajęć z przemiotu Instumenty analiz przestrzennych dla kierunku Gospodarka przestrzenna

Kurs do przedmiotu Statystyka w turystyce i rekreacji