- Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe.
- Komputerowe modelowanie struktur bioelektromagnetycznych.
- Hipertermia.
- Automatyczna indeksacja muzycznych baz danych.
- Implementacja dodatków do oprogramowania do statystycznej analizy danych.
- Powtarzane pomiary.
- Analizy wielowymiarowe ze szczególnym uwzględnieniem analizy dyskryminacyjnej i czynnikowej.
- Symulacja komputowa pracy maszyn rolniczych.
- Stochastyczne równania różniczkowe.
- Zastosowanie metody elementów skończonych w inżynierii rolniczej.
- Systemy zdalnego nauczania – metodyka i technologie.