W dniach 12-13 czerwca 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się IV Samorządowy Kongres Trójmorza połączony z Forum Gospodarczym.  Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 13 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który był obecny podczas 2 dnia kongresu.

Agenda kongresu obejmowała panele dyskusyjne z zakresu bezpieczeństwa regionu, energetyki, biznesu, czy zastosowań sztucznej inteligencji. Jednym z prelegentów panelu zatytułowanego Lubelska Unia Cyfrowa – sztuczna inteligencja i rozwiązania cyfrowe w praktyce był nasz pracownik dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni. Zakres panelu dotyczył wymiany doświadczeń i dobrych praktyk przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych i otoczenia społeczno - gospodarczego w zakresie rozwijania i wykorzystania sztucznej inteligencji w naukach o zdrowiu, żywieniu i naukach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w zakresie poprawy kondycji i zdrowia społeczeństwa. Ważnym elementem debaty było omówienie trendów związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji i rozwiązań cyfrowych oraz identyfikacja wyzwań wynikających z coraz szerszego jej wykorzystania.

Zobacz też relacje: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziennik Wschodni (dzień 1), Dziennik Wschodni (dzień 2), Kurier Lubelski

Fot. Olga Matosiuk / Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Z radością in­for­mu­je­my, że do składu Ra­dy Dys­cyp­li­ny In­ży­nie­ria Śro­do­wis­ka, Gór­nic­t­wo i Ener­ge­ty­ka na ka­den­c­ję 2024-2028 zos­ta­li wyb­ra­ni pra­cow­ni­cy na­szej ka­te­dry: Ur­szu­la Bro­no­wic­ka­-Miel­ni­czuk, Do­ro­ta Do­ma­ga­ła, Mo­ni­ka Ró­żań­s­ka­-­Bo­czu­la oraz An­drzej Boch­niak. Natomiast do składu Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na kadencję 2024-2028 wybrany został Szymon Ignaciuk.

Ży­czy­my na­szym przed­sta­wicie­lom nie­us­ta­ją­cej sa­tys­fak­c­ji z re­a­li­zo­wa­nych za­dań, suk­ce­sów i wyt­r­wa­łoś­ci w dzia­ła­niu na rzecz roz­wo­ju spo­łecz­noś­ci aka­de­mic­kiej.

W dniach 20-24 maja 2024 roku dr hab. Kamila Klimek, prof. uczel­ni UP w Lub­li­nie, w ramach prog­ra­mu STA Eras­mus+, uczes­t­ni­czy­ła w war­sz­ta­tach "Metody Sta­tys­tycz­ne w Ba­da­niach Rol­ni­czych", podczas których prze­pro­wa­dzi­ła za­ję­cia dy­dak­tycz­ne na UNI­WER­SY­TE­CIE MUĞLA SITKI KOÇMAN w Tur­c­ji. Warsz­ta­ty zostały zor­ga­ni­zo­wa­ne przez dzie­ka­na Wy­dzia­łu Rol­ni­cze­go oraz Wy­dzia­łu Och­ro­ny Roś­lin w Fethiye, Pana Pro­fe­so­ra Şabana Kordali. Stu­den­ci pod­czas war­szta­tów za­poz­na­li się z prak­tycz­nym wy­ko­rzys­ta­niem wy­bra­nych metod sta­tys­tycz­nych w ba­da­niach rol­ni­czych. Oprócz zajęć dy­dak­tycz­nych, dr hab. Klimek spot­ka­ła się z pra­cow­ni­kami ka­ted­ry. Pod­czas tego spot­ka­nia omó­wio­no róż­no­rod­ność sys­te­mów na­u­czan­ia na obu uni­wer­sy­te­tach.

W dniach 14-17 maja 2024 roku dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. uczelni, dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni, dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk oraz dr Monika Różańska-Boczula uczestniczyli w międzynarodowej konferencji 4th International Scientific Conference On Ecological And Environmental Engineering, która odbyła się w miejscowości Beja w Portugalii. W konferencji udział wzięło ponad 120 uczestników z 18 krajów. Głównymi tematami były zagadnienia związane z naukami o środowisku, takimi jak technologia wodno-ściekowa, gospodarka wodno-ściekowa, ocena ryzyka środowiskowego, energia odnawialna, zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym, zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne, geoinformacja i teleinformatyka oraz inżynieria środowiska 4.0. Nasi pracownicy wygłosili referaty prezentujące zastosowanie narzędzi matematycznych i statystycznych użytecznych do analizy wymienionych zagadnień. Dr hab. Andrzej Bochniak aktywnie pomagał też w sprawach organizacyjnych, wszedł w skład komitetu naukowego oraz poprowadził sesję zatytułowaną Geoinformation and Remote Sensing.

W trakcie konferencji odbyły się także dwie wizyty techniczne do: oczyszczalni wody i ścieków – Águas do Alentejo, Beja oraz plantacji Herdade da Figueirinha, gdzie uczestnicy zapoznali się ze zrównoważoną produkcją wina i oliwy z oliwek. Oprócz zagadnień naukowych konferencja była także okazją do poznania historii, tradycji i zabytków Bejy oraz Lisbony.

Zobacz również relację: UP Lublin

W dniach 15-19 kwietnia 2024 roku dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni oraz Paweł Cyranek i Dominik Kwaśniak - pracownicy Centrum Informatyki UP, w ramach wymiany Erasmus+ uczestniczyli w warsztatach Machine Learning with Python. Warsztaty organizowane przez European Institute For Academic and Professional Development odbyły się w Berlinie, a poprowadził je Alexander Britz. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się z praktycznym wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w badaniach naukowych, zasadami konstrukcji sztucznych sieci neuronowych oraz poznali biblioteki Pythona do uczenia maszynowego, w tym Scikit-Learn i PyTorch. Oprócz nabytej wiedzy uczestnicy mogli także poznać zabytki oraz  historię Berlina.

W dniach 15-19 kwietnia 2024 r. Ur­szu­la Bro­no­wic­ka­-Miel­ni­czuk i Mo­ni­ka Ró­żań­s­ka­-­Bo­czu­la z Ka­ted­ry Zas­to­so­wań Ma­te­ma­ty­ki i In­for­ma­ty­ki prze­by­wa­ły na wy­jeź­dzie szko­le­nio­wym zor­ga­ni­zo­wa­nym na Wy­dzia­le Rol­ni­czym Uni­wer­sy­te­tu w No­wym Sa­dzie w Ser­bii. Szko­le­nie od­by­ło się w ra­mach prog­ra­mu Eras­mus+ Staff Mo­bi­li­ty for Trai­ning (STT). Opie­ku­nem szko­le­nia by­ła prof. Jas­na Gra­bić z Ka­ted­ry Gos­po­dar­ki Wod­nej, któ­ra za­pla­no­wa­ła róż­no­rod­ne aktyw­noś­ci za­rów­no w la­bo­ra­to­rium jed­nos­t­ki jak i w ob­rę­bie ca­łej uczel­ni. W ra­mach wi­zy­ty od­by­ły się niez­wyk­le in­te­re­su­ją­ce za­ję­cia te­re­no­we w Re­zer­wa­cie Na­tu­ry "Obed­s­ka ba­ra" po­ło­żo­nym w za­ko­lu rze­ki Sa­wy. Sz­cze­gó­ło­wa re­lac­ja z wy­jaz­du uka­że się na stro­nie in­ter­ne­to­wej UP w Lub­li­nie.