Zakład Matematyki powstał w 1973 r. W latach 1973-1990 kierował nim doc. dr Edward Niedokos, zaś w okresie 1990-2000 prof. Czesław Stępniak. Od roku 2000 Zakład funkcjonował jako Pracownia Matematyki - początkowo kierowana była przez prof. Stępniaka, a następnie przez dra Marka Niezgodę. Od roku 2008 przywrócono ponownie nazwę Zakład Matematyki, a na jej kierownika powołano dr hab. Andrzeja Kornackiego. Od 1 września 2021 roku kierownikiem Zakładu jest dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. uczelni.

 

Dydaktyka

W zakresie dydaktyki pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego. W ramach realizowanych wykładów i ćwiczeń prowadzone są następujące przedmioty:

 • matematyka
 • matematyka z elementami statystyki
 • technologia informacyjna
 • biostatystyka i metody dokumentacji
 • statystyka matematyczna

 

Badania

W Zakładzie Matematyki prowadzone są badania naukowe w zakresie:

 • algebry liniowej (teoria nierówności i przestrzenie uporządkowane)
 • wielowymiarowych metod statystycznej analizy danych (analiza skupień i składowe główne)
 • modelowania matematycznego procesów z zakresu inżynierii rolniczej
 • weryfikacji modeli matematycznych procesów
 • wnioskowania statystycznego w modelach liniowych jednej i wielu zmiennych

 

Do osiągnięć naukowych pracowników Zakładu należy zaliczyć:

 • podanie ogólnych własności funkcji izotonicznych
 • scharakteryzowanie stożków funkcji izotonicznych w funkcyjnych przestrzeniach Banacha i ich stożków dualnych
 • opisanie porządków stochastycznych jako porządków stożkowych
 • wyprowadzenie warunków koniecznych i dostatecznych na S-wypukłość słabo różniczkowalnych funkcjonałów
 • uogólnienie klasycznych nierówności Steffensona i Chebyshewa
 • podanie analitycznej charakteryzacji półporządków eatonowskich dla grup efektywnych i nieredukowalnych
 • ujednolicenie klasycznych nierówności majoryzacyjnych
 • podanie charakterystyki operatorów G-podwójnie