W dniach 15-19 kwietnia 2024 r. Ur­szu­la Bro­no­wic­ka­-Miel­ni­czuk i Mo­ni­ka Ró­żań­s­ka­-­Bo­czu­la z Ka­ted­ry Zas­to­so­wań Ma­te­ma­ty­ki i In­for­ma­ty­ki prze­by­wa­ły na wy­jeź­dzie szko­le­nio­wym zor­ga­ni­zo­wa­nym na Wy­dzia­le Rol­ni­czym Uni­wer­sy­te­tu w No­wym Sa­dzie w Ser­bii. Szko­le­nie od­by­ło się w ra­mach prog­ra­mu Eras­mus+ Staff Mo­bi­li­ty for Trai­ning (STT). Opie­ku­nem szko­le­nia by­ła prof. Jas­na Gra­bić z Ka­ted­ry Gos­po­dar­ki Wod­nej, któ­ra za­pla­no­wa­ła róż­no­rod­ne aktyw­noś­ci za­rów­no w la­bo­ra­to­rium jed­nos­t­ki jak i w ob­rę­bie ca­łej uczel­ni. W ra­mach wi­zy­ty od­by­ły się niez­wyk­le in­te­re­su­ją­ce za­ję­cia te­re­no­we w Re­zer­wa­cie Na­tu­ry "Obed­s­ka ba­ra" po­ło­żo­nym w za­ko­lu rze­ki Sa­wy. Sz­cze­gó­ło­wa re­lac­ja z wy­jaz­du uka­że się na stro­nie in­ter­ne­to­wej UP w Lub­li­nie.