W dniach 20-24 maja 2024 roku dr hab. Kamila Klimek, prof. uczel­ni UP w Lub­li­nie, w ramach prog­ra­mu STA Eras­mus+, uczes­t­ni­czy­ła w war­sz­ta­tach "Metody Sta­tys­tycz­ne w Ba­da­niach Rol­ni­czych", podczas których prze­pro­wa­dzi­ła za­ję­cia dy­dak­tycz­ne na UNI­WER­SY­TE­CIE MUĞLA SITKI KOÇMAN w Tur­c­ji. Warsz­ta­ty zostały zor­ga­ni­zo­wa­ne przez dzie­ka­na Wy­dzia­łu Rol­ni­cze­go oraz Wy­dzia­łu Och­ro­ny Roś­lin w Fethiye, Pana Pro­fe­so­ra Şabana Kordali. Stu­den­ci pod­czas war­szta­tów za­poz­na­li się z prak­tycz­nym wy­ko­rzys­ta­niem wy­bra­nych metod sta­tys­tycz­nych w ba­da­niach rol­ni­czych. Oprócz zajęć dy­dak­tycz­nych, dr hab. Klimek spot­ka­ła się z pra­cow­ni­kami ka­ted­ry. Pod­czas tego spot­ka­nia omó­wio­no róż­no­rod­ność sys­te­mów na­u­czan­ia na obu uni­wer­sy­te­tach.