Z radością in­for­mu­je­my, że do składu Ra­dy Dys­cyp­li­ny In­ży­nie­ria Śro­do­wis­ka, Gór­nic­t­wo i Ener­ge­ty­ka na ka­den­c­ję 2024-2028 zos­ta­li wyb­ra­ni pra­cow­ni­cy na­szej ka­te­dry: Ur­szu­la Bro­no­wic­ka­-Miel­ni­czuk, Do­ro­ta Do­ma­ga­ła, Mo­ni­ka Ró­żań­s­ka­-­Bo­czu­la oraz An­drzej Boch­niak. Natomiast do składu Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na kadencję 2024-2028 wybrany został Szymon Ignaciuk.

Ży­czy­my na­szym przed­sta­wicie­lom nie­us­ta­ją­cej sa­tys­fak­c­ji z re­a­li­zo­wa­nych za­dań, suk­ce­sów i wyt­r­wa­łoś­ci w dzia­ła­niu na rzecz roz­wo­ju spo­łecz­noś­ci aka­de­mic­kiej.