W dniach 17-21 czerwca 2024 roku odbyło się w To­ru­niu VIII Sym­po­sium on Non­li­near Ana­ly­sis zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Cen­t­rum Schau­de­ra Ba­dań Nie­li­nio­wych oraz Wy­dział Ma­te­ma­ty­ki i In­for­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka. Pod­czas sym­poz­jum Me­da­lem Schau­de­ra zos­tał uho­no­ro­wa­ny Pro­fe­sor Thomas Bartsch z Uni­wer­sy­te­tu w Gie­s­sen za wy­bit­ne osiąg­nię­cia w a­na­li­zie nie­li­nio­wej i jej zas­to­so­wa­niach. Spec­jal­na Se­s­ja Ple­nar­na była poś­wię­cona ju­bi­leu­szo­wi 65. uro­dzin Pro­fe­so­ra Woj­cie­cha Kry­szew­s­kie­go – dłu­go­let­nie­go Dy­rek­to­ra i Prze­wod­ni­czą­ce­go Ra­dy Nau­ko­wej Cen­t­rum. W sym­poz­jum u­czes­t­ni­czył dr hab. An­drzej Wiś­nic­ki wyg­ła­sza­jąc re­fe­rat pt. Asym­p­to­tic sta­bi­li­ty of Mar­kov o­pe­ra­tors in me­t­ric spa­ces do­ty­czą­cy zas­to­so­wań łań­cu­chów Mar­ko­wa w teo­rii sys­te­mów u­czą­cych się. Kon­fe­ren­c­ja by­ła o­kaz­ją do po­sze­rze­nia te­ma­ty­ki ba­daw­czej oraz na­wią­za­nia no­wych kon­tak­tów na­u­ko­wych.