W dniach 9-15 czerwca 2024 roku odbyło się w Koś­cie­lis­ku Sześć­dzie­sią­te Mię­dzy­na­ro­do­we Sym­poz­jum Rów­nań Fun­k­cyj­nych zor­ga­ni­zo­wa­ne wspól­nie przez In­sty­tu­ty Ma­te­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu Śląs­kie­go w Ka­to­wi­cach oraz Uni­wer­sy­te­tu im. Ko­mis­ji Edu­kac­ji Na­ro­do­wej w Kra­ko­wie. W ni­niej­szym sym­poz­jum uczes­t­ni­czył dr Pa­weł A. Klu­za, który wyg­ło­sił re­fe­rat pt. "Ine­qua­li­ties for mea­su­res ba­sed on fa­mi­lies of gam­ma di­ver­gen­ces" do­ty­czą­cy nie­rów­noś­ci dla no­wo zde­fi­nio­wa­nych ope­ra­to­rów ent­ro­pii (dy­wer­gen­c­ji). W kon­fe­ren­c­ji bra­li udział nau­kow­cy z wie­lu kra­jów świa­ta co by­ło okaz­ją do wy­mia­ny doś­wiad­czeń i po­mys­łów.