W dniu 7 marca 2024 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbył się Dzień Otwartych Drzwi, w trakcie którego uczniowie szkół średnich mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną naszej Uczelni. Oprócz stoisk miały miejsce liczne warsztaty. Jeden z nich zatytułowany "Zastosowanie sztucznej inteligencji i Computer Vision w naukach przyrodniczych" poprowadzili dr Elżbieta Kubera i dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie. Podczas zajęć mogli się oni zapoznać z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej do rozpoznawania zwierząt na obrazach np. w nagraniach wykonanych fotopułapką. Zakres warsztatów obejmował przygotowanie zbioru treningowego i testowego, uczenie przykładowej sztucznej sieci neuronowej i weryfikację jakości jej predykcji.

Relacje: UP Lublin

W dniu 5 marca 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się 9 edycja konferencji Check IT (https://checkit.lublin.eu/) skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach i warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli lubelskich uczelni i firm IT. Konferencja Check IT to wydarzenie organizowane przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin w ramach inicjatywy Lubelska Wyżyna IT.

Jeden z warsztatów pt. "YOLO jako przykład zastosowań sztucznej inteligencji" poprowadzili pracownicy naszej katedry dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni i dr Elżbieta Kubera. W warsztatach wzięli udział uczniowie VIII Liceum ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, którzy mogli zapoznać się z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w badaniach przyrodniczych.

Oprócz warsztatów razem z dr Dorotą Domagałą i dr Małgorzatą Szczepanik współorganizowali oni także stoisko promocyjne Uczelni, na którym przybliżali uczniom kierunki informatyczne oferowane przez UP: informatykę przemysłową i bioinformatykę w biogospodarce. W promocji wspomogli nas także studenci kierunku informatyka przemysłowa oraz ze studenckiego koła naukowego komputerowego wspomagania projektowania – CAD.

Zobacz także: Panorama Lubelska (od minuty 14:30)

W dniach 15-16 lutego 2024 roku pracownicy naszej Katedry przeprowadzili dwudniowe warsztaty przygotowujące uczniów szkół średnich województwa lubelskiego do finału konkursu "Człowiek w środowisku". Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”. Dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni, dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk, dr hab. Wojciech Przystupa, dr Monika Różańska-Boczuka i dr Jacek Mielniczuk poprowadzili w sumie 10 warsztatów pod tytułem: "Analiza i wizualizacja danych przestrzennych w inżynierii środowiska" dla 220 uczniów z 76 szkół. Uczniowie uczestniczyli jeszcze w 4 innych warsztatach związanych z różnymi technologiami stosowanymi w inżynierii środowiska, które poprowadzili inni pracownicy naszego wydziału. Głównym organizatorem konkursu jest Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Finał konkursu odbędzie się 15 marca 2024 roku.

Zobacz też relacje: Kurier Lubelski, UP Lublin

W dniach 12-16.02.2024 dr hab. Agnieszka Kubik-Komar i dr Elżbieta Kubera z Ka­ted­ry Zas­to­so­wań Ma­te­ma­ty­ki i In­for­ma­ty­ki odbyły szkolenie na Uni­wer­sy­te­cie w Kor­do­bie (Hisz­pa­nia) w ramach wymiany mię­dzy­na­ro­do­wej pra­cow­ni­ków w programie Eras­mus+ STT. Uni­wer­sy­tet w Kordobie jest jedynym oś­rod­kiem w Europie i na świe­cie, który posiada cztery rodzaje pułapek pyłkowych, w tym trzy pułapki au­to­ma­tycz­ne. Ag­niesz­ka Ku­bik­-­Ko­mar i Elżbieta Kubera miały możliwość poz­na­nia zasad działania wszys­t­kich dos­tęp­nych w tym ośrodku pułapek pyłkowych, poznania ich wad i zalet, a także obejrzenia danych zebranych przez posz­cze­gól­ne pułapki. U­czes­t­ni­czy­ły również w fe­no­ty­po­wa­niu pyl­ni­ków oliwki i traw. Rozmowy z pra­cow­ni­ka­mi Uni­wer­sy­te­tu w Kordobie o ich pracy i wyzwaniach stojących przed śro­do­wis­kiem pa­li­no­lo­gów i pra­cow­ni­ków u­czel­ni ot­wo­rzyły nowe per­spek­ty­wy współ­pra­cy naukowej p­omiędzy na­szy­mi Uni­wer­sy­te­ta­mi.

9 lutego 2024 roku odbyła się 102 Sesja Polskiego To­wa­rzys­t­wa Bio­met­rycz­ne­go. Pier­w­szą część spot­ka­nia prze­pro­wa­dzo­no w try­bie hyb­ry­do­wym. W ramach sesji naukowej za­pre­zen­to­wa­no trzy re­fe­ra­ty: Damian Stoltmann, Piotr Sulew­s­ki: Modi­fied Cramer-­von Mises test for nor­ma­li­ty, Anna Szcze­pań­ska­-­Ál­va­rez, Mal­wi­na Mro­wiń­ska: Tes­ti­ng the re­la­tion­ship bet­ween two groups of fea­tu­res, Zdzisław Otachel: Fuji­wa­ra’s in­equa­li­ty for syn­chro­nous fun­ctions and its con­seq­uen­ces. W dru­giej częś­ci ob­rad pro­wa­dzo­nych w gma­chu Col­le­gium Maximum Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go w Poz­na­niu od­by­ło się Wal­ne Zgro­ma­dze­nie człon­ków PTB.

W dniach 5-8.02.2024 dr hab. Wojciech Przystupa z Ka­ted­ry Zas­to­so­wań Ma­te­ma­ty­ki i In­for­ma­ty­ki uczes­tni­czył w XXX Ju­bi­le­u­szo­wej Kon­fe­ren­c­ji Nau­ko­wej „Pos­tęp Na­u­ko­wo­-­Tech­ni­czny i Or­ga­ni­za­cyj­ny w Rol­nic­t­wie”. Kon­fe­ren­c­ja odbyła się w Centrum Kon­fe­ren­cyj­no­-­Re­kre­a­cyj­nym GEOVITA w Za­ko­pa­nem. Sta­ły­mi współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi Kon­fe­ren­c­ji są: Pol­s­kie To­wa­rzys­t­wo In­ży­nie­rii Rol­ni­czej, In­s­ty­tut In­ży­nie­rii Rolniczej i In­for­ma­ty­ki UR w Kra­ko­wie i Ko­mi­tet In­żynierii Rol­ni­czej. Prog­ram Kon­fe­ren­c­ji obej­mo­wał: wykłady, seminaria, sesje referatowe, komunikaty naukowe oraz war­szta­ty naukowe dla młodej kadry. W trak­cie trwania kon­fe­ren­c­ji wyg­ło­szo­no 11 wykładów ple­nar­nych, 29 re­fe­ra­tów oraz 39 krótkich (pięciominutowych) posterów. Uczes­t­ni­ka­mi Kon­fe­ren­c­ji byli głównie przed­s­ta­wi­cie­le nauki z krajo­wych oś­rod­ków inży­nie­rii rolniczej a także dys­cyp­lin pok­rew­nych. Oprócz naukowców z Polski brali w niej udział uczeni z Ukrainy, Litwy, Czech, Sło­wac­ji, Austrii oraz Niemiec. Prob­le­ma­ty­ka większości referatów ple­nar­nych i posterów obej­mo­wa­ła nas­tę­pu­ją­ce za­gad­nie­nia: eks­plo­a­tac­ję maszyn rolniczych, organizację i ekonomikę inżynierii rol­ni­czej, za­rzą­dza­nie in­ży­nie­rią rol­niczą, prob­le­my ener­ge­tycz­ne ze szcze­gól­nym uw­z­ględ­nie­niem ener­ge­ty­ki od­na­wial­nej, au­to­ma­ty­kę i ro­bo­ty­zac­ję w rol­nic­t­wie, agro­fi­zy­kę oraz tech­ni­ki in­for­ma­tycz­ne w ba­da­niach rol­ni­czych. Na kon­fe­ren­c­ji dr hab. Wojciech Przystupa wyg­ło­sił referat pt. „Analiza sta­tys­tycz­na uziar­nie­nia nawozów mineralnych”.