W dniach 15-19 kwietnia 2024 roku dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni oraz Paweł Cyranek i Dominik Kwaśniak - pracownicy Centrum Informatyki UP, w ramach wymiany Erasmus+ uczestniczyli w warsztatach Machine Learning with Python. Warsztaty organizowane przez European Institute For Academic and Professional Development odbyły się w Berlinie, a poprowadził je Alexander Britz. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się z praktycznym wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w badaniach naukowych, zasadami konstrukcji sztucznych sieci neuronowych oraz poznali biblioteki Pythona do uczenia maszynowego, w tym Scikit-Learn i PyTorch. Oprócz nabytej wiedzy uczestnicy mogli także poznać zabytki oraz  historię Berlina.

W dniach 15-19 kwietnia 2024 r. Ur­szu­la Bro­no­wic­ka­-Miel­ni­czuk i Mo­ni­ka Ró­żań­s­ka­-­Bo­czu­la z Ka­ted­ry Zas­to­so­wań Ma­te­ma­ty­ki i In­for­ma­ty­ki prze­by­wa­ły na wy­jeź­dzie szko­le­nio­wym zor­ga­ni­zo­wa­nym na Wy­dzia­le Rol­ni­czym Uni­wer­sy­te­tu w No­wym Sa­dzie w Ser­bii. Szko­le­nie od­by­ło się w ra­mach prog­ra­mu Eras­mus+ Staff Mo­bi­li­ty for Trai­ning (STT). Opie­ku­nem szko­le­nia by­ła prof. Jas­na Gra­bić z Ka­ted­ry Gos­po­dar­ki Wod­nej, któ­ra za­pla­no­wa­ła róż­no­rod­ne aktyw­noś­ci za­rów­no w la­bo­ra­to­rium jed­nos­t­ki jak i w ob­rę­bie ca­łej uczel­ni. W ra­mach wi­zy­ty od­by­ły się niez­wyk­le in­te­re­su­ją­ce za­ję­cia te­re­no­we w Re­zer­wa­cie Na­tu­ry "Obed­s­ka ba­ra" po­ło­żo­nym w za­ko­lu rze­ki Sa­wy. Sz­cze­gó­ło­wa re­lac­ja z wy­jaz­du uka­że się na stro­nie in­ter­ne­to­wej UP w Lub­li­nie.

W okresie 12.02.2024 do 12.04.2024 roku dr hab. inż. Ka­mila Klimek, prof. uczelni od­by­ła staż na­uko­wo-badawczy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Katedrze Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa. Opiekunem naukowym stażu był dr hab. Tomasz Krupa specjalista z zakresu analizy poziomu etylenu w komorach nasiennych oraz zróżnicowanego procesu przechowalniczego. Staż miał na celu podniesienie kompetycji naukowych oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wymiernych korzyści takich jak wspólne badania związków biologicznie czynnych w owocach wybranych gatunków sadowniczych przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury badawczej, co przyczyniło się do interdyscyplinarnych działań pozwalających poznać skład chemiczny analizowanych gatunków roślin. Uzyskane wyniki posłużą do przygotowania nowych publikacji, które mogą być opublikowane w re­no­mo­wa­nych cza­so­pis­mach o za­się­gu mię­dzy­na­ro­do­wym.

Drodzy Pracownicy, Czytelnicy i Sympatycy,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu aby
Święta Zmartwychwstania Pańskiego były czasem zadumy i wyciszenia,
a w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

redakcja

W bieżącym Biuletynie IBS (International Biometric Society) została o­pub­li­ko­wa­na re­lac­ja dr Elżbiety Kubery z ubieg­ło­rocz­nej kon­fe­ren­c­ji LII In­ter­na­tio­nal Bio­met­ri­cal Col­lo­qu­i­um. Zap­ra­sza­my do lek­tu­ry naj­now­sze­go nu­me­ru Bio­met­ric Bu­l­le­tin 41:1.

9 marca obchodzimy Dzień Sta­tys­ty­ki Pol­s­kiej. Święto zostało ustanowione 2 grudnia 2008 roku na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Data święta upamiętnia prze­pro­wa­dzo­ną w 1789 roku sesję Sejmu Czteroletniego, podczas której pod­ję­to de­cyz­ję o przeprowadzeniu pierwszego powszechnego spisu ludności na terytorium Rze­czy­pos­po­li­tej Obojga Narodów pod nazwą „Lustracja dymów i podanie ludności”.
Środowisku akademickiemu i naukowemu zaangażowanemu w roz­wój sta­tys­ty­ki oraz wszy­s­t­kim osobom czyn­nie wspie­ra­ją­cym jej fun­k­c­jo­no­wa­nie składamy naj­ser­decz­niej­sze życzenia dalszej twórczej pracy naukowej i sa­tys­fak­c­ji z re­a­li­zo­wa­nych planów.