07 lutego 2024 roku dr Urszula Bro­no­wic­ka­-­Miel­ni­czuk wzię­ła u­dział w we­bi­na­rium "Ma­chi­ne Lear­ning: Ra­por­to­wa­nie vs Re­ko­men­dac­je", zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Pre­dic­ti­ve So­lu­tions. Uczes­t­ni­ków spot­ka­nia za­poz­na­no z moż­li­woś­cia­mi ap­li­kac­ji PS Cle­men­ti­ne Pro, obej­mu­ją­cy­mi al­go­ryt­my au­to­ma­tycz­ne­go przy­go­to­wa­nia danych, za­a­wan­so­wa­ne tech­ni­ki eks­p­lo­rac­ji da­nych oraz ucze­nie ma­szy­no­we. Pod­czas we­bi­na­rium po­ka­za­no, jak ko­rzy­sta­jąc z inter­fej­su gra­ficz­ne­go two­rzyć stru­mie­nie ana­li­tycz­ne i bu­do­wać pro­ces ana­li­zy da­nych. Na kon­kret­nym przyk­ła­dzie ana­li­zy ko­szy­ko­wej przed­sta­wio­no, jak wdra­żać ana­li­zę pre­dyk­cyj­ną i two­rzyć re­ko­men­dac­je.

Drodzy Pracownicy, Czytelnicy i Sympatycy,
Niech Nowy Rok obfituje w zdrowie, optymizm i sukcesy zawodowe,
będzie czasem spełniania ambicji i odkrywania pasji,
przyniesie dumę i satysfakcję z codziennych dokonań,
oraz harmonię i wszelką pomyślność w życiu osobistym.

Świeciła gwiazda na niebie,
Srebrna i staroświecka,
Świeciła wigilijnie,
Każdy zna ją od dziecka.

Zwisały z niej z wysoka
Długie, błyszczące promienie,
A każdy promień to było
Jedno świąteczne życzenie.

I przyszli - nie magowie,
Już trochę postarzali -
Lecz wiejscy kolędnicy,
Zwyczajni chłopcy mali.

Chwycili za promienie,
Jak w dzwonnicy za sznury,
Ażeby śliczna gwiazda
Nie uciekła do góry.

Chwycili w garść promienie,
Trzymają z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
By się życzenia spełniły.

Leopold Staff 'Gwiazda'

W dniach 4-12 grudnia 2023 roku dr hab. inż. Kamila Klimek oraz mgr inż. Anna Bor­kow­s­ka wzięły udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach programu Erasmus + STT w Hiszpanii. Szkolenie odbyło się w placówce firmy Monliz Es­pa­nia S.L.U., która wraz z firmami ARDO i CROP'S tworzą grupę pro­du­cen­c­ką będącą światowym liderem w przet­wór­s­twie warzyw, owoców i ziół głęboko zam­ro­żo­nych.
W ramach szkolenia zaprezentowano hale z liniami pro­duk­cyj­ny­mi, la­bo­ra­to­ria oraz pra­cow­nie tech­no­lo­gicz­ne zwią­za­ne z produkcją i bez­pie­czeń­s­t­wem żywności. Przed­sta­wio­no pro­cedury bhp obowiązujące na terenie zakładu i ogólne zasady związane z transportem towarów. Nas­tę­p­nie za­pre­zen­to­wa­no moż­liwości wy­ko­rzys­ta­nia drona i programów kom­pu­te­rowych w celu mo­ni­to­ro­wa­nia upraw polowych, a także omówiono działanie zin­teg­ro­wa­nego systemu nawadniania pól. W trakcie szkolenia poruszano także tematy związane z al­ter­na­tyw­nymi źródłami energii, za­gos­po­da­ro­wa­nia odpadów i biomasy po­pro­duk­cyj­nej czy redukcji za­nie­czysz­czeń śro­do­wis­ka.
Wyjazd szkoleniowy był doskonałą okazją do rozwinięcia umiejętności językowych i kom­pe­ten­c­ji mię­dzy­kul­tu­ro­wych, a sama mobilność zaowocowała nowymi kontaktami.

W dniach 01-03 grudnia 2023 r. dr Ur­szu­la Bro­no­wic­ka­-­Miel­ni­czuk uczes­t­ni­czy­ła w szko­le­niu: "Moż­li­woś­ci edu­kac­ji XXI wie­ku - współ­czes­ne tech­no­lo­gie kształ­ce­nia w szko­le wyż­szej". Kurs zor­ga­ni­zo­wa­no w ra­mach za­da­nia Mo­duł Za­rzą­dza­nia w In­sty­tuc­jach Szkol­nic­t­wa Wyż­sze­go wpi­sa­ne­go w pro­jekt Zin­teg­ro­wa­ny Prog­ram Roz­wo­ju Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go w Lub­li­nie.
29 listopada 2023 r. dr Monika Ró­żań­s­ka­-­Boczu­la wzię­ła u­dział w szko­le­niu: "Szko­le­nie z zak­re­su edu­kac­ji włą­cza­ją­cej dla przed­sta­wi­cie­li uczel­ni". W dniach 27-30 lis­to­pa­da 2023 r. dr hab. Woj­ciech Przys­tu­pa i dr hab. An­drzej Wiś­nic­ki uczes­t­ni­czy­li w szko­le­niu: „Szko­le­nia dla nau­czy­cie­li a­ka­de­mic­kich w zak­re­sie pro­ce­su kształ­ce­nia osób z nie­peł­nos­praw­noś­cia­mi ”. Szko­le­nia zos­ta­ły prze­pro­wa­dzo­ne w ra­mach pro­jek­tu "Dos­tęp­ny UPL" nr POWR. 03.05.00-00-A002/21. Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny w zak­re­sie Prog­ra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wie­dza Edu­kac­ja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go.

28 listopada 2023 na naszym ka­ted­ral­nym se­mi­na­rium nau­ko­wym re­fe­rat wyg­ło­sił dr Ma­ciej Pa­rol z Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­te­tu Lu­bel­skie­go Ja­na Paw­ła II. Nasz gość przed­sta­wił wyk­ład pt. "Przed­łu­że­nia ho­lo­mor­ficz­ne ilo­czynu Ha­da­mar­da fun­k­c­ji ho­lo­mor­ficz­nych". Dzię­ku­je­my za in­te­re­su­ją­cą pre­zen­tac­ję.