W dniach 18-20 września 2023 r. w Buda­pesz­cie na Węg­rzech odbyła się 40-sta Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­c­ja pod nazwą: “Chemical, Agriculture, Biological & En­vi­ron­men­tal Sciences” (BCABE-23). Podczas kon­fe­ren­c­ji, Ka­ted­rę Zas­to­so­wań Ma­te­ma­ty­ki i In­for­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go w Lub­li­nie rep­re­zen­to­wa­ła dr hab. inż. Ka­mila Klimek. Program kon­fe­ren­c­ji prze­wi­dy­wał wystąpienie na­szej pre­le­gent­ki, w trakcie którego wygłosiła referat pt. Use of Rootstock as A Tool for Biomass Waste Ma­na­ge­ment in Wine Production for Regent Grape. Kon­fe­ren­c­ja przez­na­czo­na była dla badaczy, naukowców, inżynierów i praktyków z całego świata, podczas której delegaci pre­zen­to­wa­li i dzieleni się bieżącymi badaniami pro­wa­dzo­nej dzia­łal­noś­ci. Co więcej spot­ka­nie dało możliwości bez­poś­red­niej wy­mia­ny nowych po­mys­łów i doś­wiad­czeń ap­li­ka­cyj­nych pomiędzy Uczel­nia­mi i in­sty­tuc­ja­mi nau­ko­wo­-ba­daw­czy­mi, na­wią­za­nia re­lac­ji biz­ne­so­wych lub badawczych oraz zna­le­zie­nia glo­bal­nych part­nerów do przysz­łej współ­pra­cy.

W dniach 11-13 września 2023 w Szamotułach odbyło się 52 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne, którego współorganizatorem była nasza Katedra. Referaty wygłosiły: dr E. Kubera, dr M. Różańska-Boczula, dr M. Szczepanik. W trakcie Kon­fe­ren­c­ji przeprowadzone zostały warsztaty pt.: „Przet­wa­rza­nie danych w R– pakiet dplyr” oraz „Wizualizacja danych w R– od prostych wykresów do animacji”, które pro­wa­dzi­ły dr hab. A. Kubik-Komar i dr U. Bronowicka-Mielniczuk. Inni pracownicy Ka­ted­ry mieli moż­li­wość uczestniczenia zarówno w wykładach jak i war­szta­tach w spo­sób zdalny. W skład komitetu or­ga­ni­za­cyj­ne­go Kon­fe­ren­c­ji z ra­mie­nia Katedry wesz­li: Urszula Bro­no­wic­ka-Miel­ni­czuk (prze­wod­ni­czą­ca), Monika Ró­żań­s­ka-Bo­czu­la (sek­re­tarz), Mag­da­le­na Ćwik­liń­s­ka, Dorota Domagała, Elżbieta Kubera, Mał­go­rza­ta Szcze­pa­nik oraz Ja­cek Mielniczuk. W Radzie Naukowej Kon­fe­ren­c­ji za­sia­da­li Ag­niesz­ka Ku­bik-Ko­mar i And­rzej Bochniak.

W dniach 6-8 września 2023 dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni, dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk, dr Dorota Domagała i dr Monika Różańska-Boczula uczestniczyli w IX Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji". Konferencja odbyła się w Janowie Lubelskim.

Fot. Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji & KZMI

W dniach 3-7 września 2023, w Bazylei w Szwaj­ca­rii od­by­ła się 5 kon­fe­ren­c­ja re­gio­nów Euro­py Środ­ko­wej Mię­dzy­na­ro­do­we­go To­wa­rzys­t­wa Bio­met­rycz­ne­go – CEN2023 (Cen­tral Eu­ro­pean Net­work). W kon­fe­ren­c­ji tej uczes­tni­czą nau­kow­cy z oś­rod­ków re­gio­nu Aus­tro­-­Szwaj­car­skie­go, Nie­miec­kie­go i Pol­skie­go. W tym roku has­łem prze­wod­nim kon­fe­ren­c­ji było „ From Data to Know­led­ge. Ad­van­cing Li­fe Scien­ces”. Na­szą ka­ted­rę na tej kon­fe­ren­c­ji rep­re­zen­to­wa­ły dr hab. Ag­niesz­ka Kubik-­Ko­mar, prof. uczelni oraz dr El­żbie­ta Ku­be­ra, któ­rych pra­ca ”One-stage and two-stage detectors com­pa­ri­son in the task of pol­len grains re­cog­ni­tion” zos­ta­ła za­kwa­li­fi­ko­wa­na na se­sję re­fe­ra­to­wą i przed­s­ta­wio­na w cza­sie ses­ji „Ma­chi­ne lear­ning”. Po­nad­to, w pier­wszym dniu kon­fe­ren­c­ji od­by­ły się war­szta­ty na­u­ko­we. Dr hab. Ag­niesz­ka Ku­bik­-­Ko­mar uczest­ni­czy­ła w war­szta­tach Go fastR: High Per­for­man­ce Com­pu­ting with R, zaś dr El­żbie­ta Ku­be­ra - Mo­del and Al­go­rithm Eva­lua­tion in Su­per­vi­sed Ma­chi­ne Lear­ning. Z sa­tys­fak­c­ją do­no­si­my, że dr hab. Ag­niesz­ka Ku­bik­-­Ko­mar, prof uczel­ni, by­ła człon­kiem ko­mi­te­tu nau­ko­we­go ko­n­fe­ren­c­ji.

W dniach 26-28.06.2023 dr Do­ro­ta Do­ma­ga­ła uczes­tni­czy­ła w w szko­le­niu Ucze­nie ma­szy­no­we w Pyt­hon - szyb­ki start. Or­ga­ni­za­to­rem kur­su była fir­ma Stat­Soft Pol­s­ka.

W terminie od 26 do 30 czer­w­ca 2023 w Koś­cie­lis­ku, od­by­ła się XVII Ogól­no­pol­s­ka Kon­fe­ren­cja Na­uko­wo­-­Tech­nicz­na – „Pos­tę­py w Elek­tro­tech­ni­ce Sto­so­wa­nej”. Kon­fe­ren­c­ję zor­ga­ni­zo­wał od­dział war­szaw­s­ki Pol­skie­go To­wa­rzys­t­wa Elek­tro­tech­ni­ki Teo­re­tycz­nej i Sto­so­wa­nej pod pat­ro­na­tem PAN, IEEE i URSI. Pod­czas kon­fe­ren­cji Ar­ka­diusz Mias­kow­s­ki wyg­ło­sił re­fe­rat pt. „Wpływ roz­miesz­cze­nia uk­ła­du ap­li­ka­to­rów RF na roz­kład stref ab­la­cyj­nych gu­za pier­si ko­bie­cej.” Był on także człon­kiem Ko­mi­te­tu Na­u­ko­we­go, jak i prze­wo­dni­czą­cym ses­ji „In­ży­nie­ria bio­me­dycz­na”.