Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przy­rod­ni­cze­go w Lublinie zaprasza na otwarty wyk­ład po­pu­lar­no­nau­ko­wy What are ecosystem services and what they mean to us?, któ­ry wygłosi dr hab. Luis Inostroza (Institute of Geography, Ruhr-University, Bochum & Men­del Uni­ver­si­ty, Brno). Wykład odbędzie się 22 listopada 2022 r. w go­dzi­nach 17:00-18:00 w Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

7 listopada w naszych pracowniach dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni i dr Elżbieta Kubera poprowadzili warsztaty zatytułowane "Detekcja i rozpoznawanie obiektów w czasie rzeczywistym". Tematem zajęć było wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania i lokalizacji obiektów na obrazie. W warsztatach uczniowe klas o profilu informatycznym z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie i Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie mieli okazję zapoznać się z procesem przygotowania danych do analizy, konstruowania i uczenia głębokiej sieci neuronowej oraz analizowania otrzymanych wyników.

Warsztaty odbyły się w ramach „Obchodów 10-lecia Lubelskiej Wyżyny IT”. Urząd Miasta Lublin wspólnie z lubelskimi Uczelniami, Firmami oraz specjalistami z branży IT przygotował ogromny wachlarz bezpłatnych wydarzeń z zakresu nowych technologii w formie warsztatów, spotkań, wykładów oraz meetupów, które odbywają się w terminie 7-16 listopada m.in. na terenie uczelni, szkół, a także w siedzibach firm IT i nowoczesnych kompleksach konferencyjnych. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie poświęconej obchodom jubileuszu 10-lecia LWIT: https://lwit.lublin.eu/10-lecie.

01 listopad 2022,09:23:37

26 października 2022 roku w Zwierzyńcu odbyło się se­mi­na­rium naukowe przed­sta­wi­cie­li dys­cyp­li­ny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Uniwersytetu Przy­rod­ni­cze­go w Lublinie. Z ramienia Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki w spot­ka­niu uczestniczyły dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, dr Urszula Bronowicka-Miel­ni­czuk, dr Dorota Domagała, dr Elżbieta Kubera, dr Monika Różańska-Boczula, dr Mał­go­rza­ta Sz­cze­pa­nik oraz wstę­­pu­ją­­ca w po­czet człon­ków dys­cyp­li­ny dr Kamila Klimek. W ramach se­mi­na­rium uczes­t­ni­cy wysłuchali wykładu mgr Tadeusza Grabowskiego pt. "Działania Roz­to­czań­skie­go Parku Narodowego w zakresie ochrony środowiska i in­ży­nie­rii śro­do­wis­ka".

27 październik 2022,10:59:41

W dniach 3-5 października 2022 roku w Cosenzie (Włochy) odbywała się kon­fe­ren­c­ja ISMIS (International Symposium on Methodologies for Intelligent Sys­tems) zorganizowana przez włoskie uniwersytety z Rende i Bari oraz Instytut Wy­so­ko­wy­daj­nych Obliczeń i Sieci ICAR-CNR. Konferencja była okazją do zapoznania się z najnowszymi systemami inteligentnymi obejmującymi przede wszystkim techniki sztucznej inteligencji, a w szczególności uczenia maszynowego oraz przykładami ich zastosowania m.in. w medycynie, przemyśle, systemach rekomendacji i analizy danych z mediów społecznościowych. Wygłoszono łącznie 46 referatów zgrupowanych w 10 sesjach tematycznych oraz dwa wykłady proszone ("Interactive Machine Learning" oraz "Adaptive Machine Learning for Data Streams"). Prof. Agnieszka Kubik-Komar i dr Elżbieta Kubera z Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki UP w Lublinie czynnie uczestniczyły w tym wydarzeniu i wygłosiły referat pt. "Towards Automation of Pollen Monitoring: Image-Based Tree Pollen Recognition".

20 października obchodzimy Europejski Dzień Statystyki. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki. Pierwsze obchody święta odbyły się w roku 2016.
Przypominamy, że 9 marca przypada Dzień Statystyki Polskiej, który upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich Spis Powszechny uchwalony w dniu 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni.

psiesucharki.pl

19 października 2022 roku odbyła się w trybie online XXVI edycja konferencji Zastosowania Statystyki i Data Mining w Badaniach Naukowych. W spotkaniu zorganizowanym przez StatSoft Polska udział wzięły: dr inż. Kamila Klimek, dr Monika Różańska-Boczula.