Miło nam poinformować, że 6 kwietnia 2023 Rada Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nadała dr inż. Kamili Klimek stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Postępowanie habilitacyjne obejmowało ocenę jej osiągnięcia zatytułowanego Badania nad możliwością uprawy i zagospodarowania odpadów z produkcji winorośli odmiany Regent.

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance i życzymy kolejnych sukcesów!

25 kwietnia 2023, w gronie obecnych oraz dawnych pracowników Katedry Zas­to­so­wań Ma­te­ma­ty­ki i In­for­ma­ty­ki, uczciliśmy jubileusz 90-lecia urodzin Pa­na prof. dr. hab. Ed­war­da Niedokosa. Były podziękowania, życzenia, kwiaty, upo­min­ki, okolicznościowy tort, oglądanie zdjęć, wspominaliśmy różne aspekty ak­tyw­noś­ci naukowej, dy­dak­tycz­nej oraz organizacyjnej Profesora.

Pan Profesor związany był z KZMI przez 47 lat, od czasu, gdy ukończył studia ma­te­ma­tycz­ne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoją pracę dok­tor­s­ką poświęcił modelom matematycznym układów z rozszczepionymi jed­nos­t­kami. Zajmował się także problemem brakujących obserwacji w powszechnie sto­so­wa­nych układach eksperymentalnych oraz estymacji komponentów wa­rian­cyj­nych w modelach nie­or­to­go­nal­nych losowych i mieszanych, opartych na klasyfikacji krzyżowej, hie­rar­chicz­nej i kombinacji tych klasyfikacji. Wyniki dotyczące tego drugiego zawarł w pracy habilitacyjnej, na podstawie której uzyskał, w roku 1973, stopień doktora ha­bi­li­to­wa­ne­go nauk matematycznych w zakresie statystyki matematycznej. W 1990 roku uzyskał nominację na profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej w Lublinie, a trzy lata później odebrał w Belwederze, z rąk ówczesnego Prezydenta Polski Lecha Wałęsy, nominację na profesora nauk rolniczych. Wyniki swoich badań naukowych publikował w czasopismach naukowych oraz prezentował na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. w Tuluzie, 1982; Hamilton, 1994; Cape Town, 1998; Berkeley, 2000). W 1997 roku odbył staż zagraniczny w Wageningen w Holandii. Był pro­mo­to­rem jednej i recenzentem dwunastu prac doktorskich oraz jednej pracy ha­bi­li­ta­cyj­nej.
Oprócz sukcesów naukowych ma także liczące się osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Prowadził wykłady i ćwiczenia z matematyki, statystyki matematycznej i doś­wiad­czal­nic­t­wa na naszej uczelni, przez wiele lat także wykłady na kursach zas­to­so­wań ma­te­ma­ty­ki, organizowanych przez Instytut Ma­te­ma­tycz­ny PAN w War­sza­wie. Jest współ­auto­rem jednego oraz autorem dwóch podręczników aka­de­mic­kich z dziedziny sta­tys­ty­ki, za które otrzymał dwie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Był wysoko ceniony przez studentów, czego dowodem był nadany Mu w roku 1977 tytuł Homo Didacticus.
Był członkiem senatu AR oraz komisji senackich: bibliotecznej, inwentarzowej, bhp, wyborczej. Należał do Polskiego To­wa­rzys­t­wa Matematycznego, w latach 1995-1998 pełnił funkcję prezesa jego lubelskiego oddziału oraz do Międzynarodowego Towarzystwa Biometrycznego, w którym był człon­kiem rady. Przez kilka kadencji był członkiem Komisji Statystycznej Komitetu Matematycznego PAN.
Za swoją pracę naukowo-dydaktyczną został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od czasu przejścia na emeryturę w roku 2003, Profesor nadal uczestniczy w życiu naukowym katedry biorąc udział w seminariach katedralnych, na których chętnie dzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie zapominajmy także, że Profesor wydatnie przyczynił się do zwiększenia księgozbioru biblioteki naszej katedry.

Z okazji urodzin gratulujemy dostojnemu Jubilatowi dotychczasowych osiągnięć, życząc niezawodnego zdrowia, nieustającej pogody ducha, spokoju i szczęścia. Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze!

fot. Andrzej Bochniak

W dniach od 17 do 21 kwietnia 2023 r. dr Urszula Bronowicka–Mielniczuk i dr Mo­ni­ka Ró­żań­ska–Boczula przebywały na wyjeździe szkoleniowym IP Beja Erasmus Week, w ra­mach Erasmus+ Staff Mobility for Training (STT) na Politechnice w miej­s­co­woś­ci Beja w Portugalii. Pełna relacja z wyjazdu dostępna jest na stronie Uczelni.

W dniu 30 marca 2023 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lubiinie zorganizował Dzień Otwarty pod hasłem: „Dobre perspektywy na przyszłość”. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie ze szkół z Lublina oraz całego województwa, a nawet z miast takich jak: Łódź, Bytom, Warszawa, Rzeszów. W organizację wydarzenia włączyli się także pracownicy naszej Katedry.  Na jednym ze stoisk promocyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji, dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni oraz dr inż. Kamila Klimek wraz z mgr inż. Piotrem Ścibiszem z Katedry Podstaw Techniki promowali nowy kierunek studiów informatyka przemysłowa.

W ramach wydarzenia gościliśmy w naszej Katedrze grupę uczniów z PSBiG im. Hie­ro­ni­ma Łopacińskiego w Lublinie, którzy czynnie uczestniczyli w warsztatach „Analiza i wi­zu­a­li­zac­ja danych przestrzennych” prowadzonych przez dr Urszulę Bronowicką-Miel­ni­czuk i dr hab. Wojciecha Przystupę.

1 marca 2023 roku dr Urszula Sylwia Bro­no­wic­ka-Miel­ni­czuk uczes­tni­czy­ła w we­bi­na­rium zorganizowanym dla pracowników UP w Lublinie p.t. Wi­zu­ali­zac­ja ba­dań nau­ko­wych i edu­kac­ji nauk ścis­łych z fil­ma­mi JoVE. Pod­czas pre­zen­tac­ji przed­sta­wione zos­ta­ły możliwości wy­ko­rzys­ta­nia za­so­bów dos­tęp­nych w kolekcji JoVe w pracy dy­dak­tycz­nej. Omówione zostały dos­tęp­ne ma­te­ria­ły nau­ko­we i dy­dak­tycz­ne z ko­lek­c­ji wideo oraz moż­li­wo­ści two­rze­nia quizów te­ma­tycz­nych.

13 marca 2023 roku dr Elżbie­ta Ku­be­ra uczes­tni­czy­ła w szko­le­niu Pos­tę­po­wa­nia o awans naukowy, któ­re­go or­ga­ni­za­to­rem był Uniwer­sy­tet War­szaw­ski i Rada Dos­ko­na­łoś­ci Nau­ko­wej (RDN).

7 marca 2023 roku dr Elżbieta Kubera i dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni poprowadzili w Lubelskim Centrum Konferencyjnym warsztaty pt. "Sztuczna inteligencja w badaniach przyrodniczych". W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z procesem przygotowania danych do analizy, konstruowania i uczenia głębokiej sieci neuronowej oraz analizowania otrzymanych wyników.

Spotkanie odbyło się w ramach konferencji CheckIT'2023 (strona konferencji https://checkit.lublin.eu) organizowanej przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, w ścisłej współpracy z uczelniami, kołami naukowymi oraz specjalistami z branży IT, w ramach inicjatywy Lubelska Wyżyna IT. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz nauczycieli informatyki.

Dodatkowo nasi pracownicy wsparli stoisko promocyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pomagając w przybliżeniu uczniom proponowanych przez uczelnię kierunków studiów, w szczególności nowego kierunku informatyka przemysłowa.