W dniach 03.11- 01.12.2023 r. dr hab. inż. Kamila Kli­mek uczes­t­ni­czy­ła w szko­le­niu pt. "Prowadzenie skutecznych pre­zen­tac­ji i wys­tą­pień pub­licz­nych", or­ga­ni­zo­wa­nym przez Na­ro­do­we Cen­t­rum Ba­dań i Roz­wo­ju w ra­mach pro­jek­tu „Przy­rod­ni­czy MIT prog­ram dos­to­so­wa­nia Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go w Lub­li­nie do wyz­wań Nau­ki 2.0” nr POWER.03.05.00-00-Z209/18.
W dniach 28-30 listopada 2023 r. dr hab. inż. Ka­mi­la Kli­mek u­czes­t­ni­czy­ła w szko­le­niu pt. "In­no­wa­cyj­ne na­rzę­dzia edu­ka­cyj­ne i tech­ni­ki pra­cy z gru­pą". Szko­le­nie było or­ga­ni­zo­wa­ne w ra­mach pro­jek­tu "Zin­teg­ro­wa­ny Prog­ram Roz­wo­ju Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­czego w Lub­linie" w ramach Programu Ope­ra­cyj­ne­go Wie­dza Edu­kac­ja Rozwój 2014-2020 współ­fi­nan­so­wa­ne­go z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go nr PO­WER.­03.05.00­-00-Z232/17

19 października 2023 roku odbyła się XXVIII edycja Kon­fe­ren­c­ji Stat­Soft Pol­s­ka: Zas­to­so­wa­nia sta­tys­ty­ki i da­ta mi­ning w ba­da­niach na­u­ko­wych. Sz­cze­gó­ło­wy prog­ram jest dos­tęp­ny na stro­nie Stat­Soft Pol­ska. W Kon­fe­ren­c­ji udział wzię­ły dr Mo­ni­ka Ró­żań­s­ka­-­Bo­czu­la i dr Ur­szu­la Bro­no­wic­ka­-­Miel­ni­czuk.

18 października 2023 roku dr Urszula Bronowicka-Miel­ni­czuk uczes­tni­czy­ła w war­szta­tach From In­ter­po­la­tion to Pre­sen­ta­tion: Sur­fer’s 3D Mo­de­ling Work­shop, zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Gol­den Sof­tware. Te­ma­ty­ka spot­ka­nia obej­mo­wa­ła za­gad­nie­nia zwią­za­ne z in­ter­po­lac­ją i two­rze­niem map na ba­zie siatki 3D. Przed­sta­wio­no spo­soby wi­zu­a­lizac­ji siat­ki 3D i moż­li­woś­ci uzu­peł­nie­nia jej o kon­tu­ry, izo­po­wierz­chnie i ren­der ob­ję­toś­cio­wy.

W dniach 26-28 września 2023 roku w Falentach koło Warszawy, odbyła się XXIX Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­c­ja Nau­ko­wa pt. "Problemy zrów­no­wa­żo­ne­go rol­nic­t­wa, och­ro­na ob­szarów wiej­s­kich, za­so­bów wod­nych i śro­do­wis­ka". Or­ga­ni­za­to­rem spot­ka­nia był In­sty­tut Tech­no­lo­gi­czno­-Przy­rod­ni­czy - Pań­stwo­wy In­sty­tut Ba­daw­czy, a pat­ro­nat nad kon­fe­ren­c­ją objęło Mi­ni­ster­s­t­wo Rol­nic­t­wa i Roz­wo­ju Wsi. Dr hab. inż. Kamila Klimek brała czyn­ny udział w Kon­fe­ren­c­ji ja­ko czło­nek Ko­mi­te­tu Nau­ko­we­go. W ra­mach spot­ka­nia wyg­ło­si­ła re­fe­rat pt. "Wpływ ty­pu pod­kładki wi­no­roś­li od­mia­ny Re­gent na pa­ra­met­ry po­ten­cja­łu ener­ge­tycz­ne­go" oraz prze­pro­wa­dzi­ła war­szta­ty dla po­zos­ta­łych de­le­ga­tów pt. "Do­bór me­tod sta­tys­tycz­nych w pra­cach nau­ko­wych".

W dniach od 17 do 23 września 2023 roku w Będlewie koło Poznania, odbyła się ju­bi­leu­szo­wa dwudziesta Międzynarodowa Konferencja Równań i Nie­rów­noś­ci Fun­k­cyj­nych (20th International Conference of Functional Equations and Inequalities), w której wzię­li udział pracownicy naszej Katedry. Szymon Ignaciuk wygłosił referat pod tytułem "Re­la­tion­ship between some angular inequalities and Kaplan classes for complex po­ly­no­mials". Paweł Kluza wygłosił referat pod tytułem "Inequalities for Jensen–Sha­r­ma–Mit­tal and Jeffreys–Sharma–Mittal type f–divergences". Zdzisław Otachel wyg­ło­sił re­fe­rat pod tytułem "Jensen-Jessen inequality for sublinear functionals" oraz prze­wod­ni­czył porannej sesji plenarnej w sobotę 23 września 2023 roku.

W dniach 18-22 września 2023 r. w Turynie we Włoszech odbyła się kolejna Eu­ro­pej­s­ka Konferencja na temat Uczenia Maszynowego oraz Zasad i Praktyki Od­kry­wa­nia Wie­dzy w Bazach Danych. W tym roku wzięły w niej udział dr hab. Ag­niesz­ka Kubik-­Ko­mar oraz dr Elżbieta Kubera. Głównym miejscem kon­fe­ren­c­ji było OGR (Officine Gran­di Riparazioni), centrum innowacji i sztuki w Turynie, wspie­ra­ne przez grupę no­wo­czes­nych przestrzeni na Politechnice w Turynie na dni war­szta­tów i tutoriali. ECML-PKDD to najważniejsza w Europie kon­fe­ren­c­ja poś­wię­co­na uczeniu ma­szy­no­we­mu i eks­plo­rac­ji danych, z ponad 20-letnią tra­dyc­ją udanych wydarzeń i konferencji na całym konty­nen­cie. W konferencji uczes­t­ni­czy­ło niemal 1400 osób (ok. 20 z Polski, naj­wię­cej z Niemiec i Włoch), zap­re­zen­to­wa­no 320 prac w różnych ścież­kach (Re­search Track, Applied Data Scien­ce Track, Journal Track), odbyło się też ok. 55 work­sho­pów i tutoriali. Sesje re­fe­ra­to­we odbywały się w 8 salach rów­no­cześ­nie, było łącznie blisko 60 sesji samej kon­fe­ren­c­ji, sesje de­mon­stra­cyj­ne i posterowe. Ko­lej­na konferencja ECML­-­PKDD odbędzie się w 2024 roku w Wilnie na Litwie, a w 2025 miej­s­cem kon­fe­ren­cji ma być Porto w Portugalii.