W poniedziałek 26 czerwca 2023 odbyło się w Urzędzie Miasta Lublin po­sie­dze­nie Rady In­no­wa­cyj­ne­go Rozwoju Spo­łecz­no-Gos­po­dar­cze­go Lub­li­na przy Prezydencie Mias­ta Lublin. Spotkanie poświęcone było jednemu z klu­czo­wych zadań w ramach za­i­nic­jo­wa­nej przez Prezydenta Miasta Lublin Strategii Lublin 2030. Zakłada ono ut­wo­rze­nie w Lublinie, we współpracy z lubelskimi uczel­nia­mi oraz ad­mi­nis­tra­c­ją rzą­do­wą, Centrum Badań i Wdrożeń w zakresie sztucz­nej inteligencji. Nasz Uni­wer­sy­tet reprezentowali dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współ­pra­cy z Zagranicą, dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. uczelni, oraz dr Elż­bie­ta Kubera. Przedstawiona została oferta UP w Lublinie, w tym naszej Katedry, do­ty­czą­ca projektów, aktualnych badań naukowych, dydaktyki i po­ten­cja­łu naukowego w zakresie wykorzystania AI. Spotkanie było również okazją do za­poz­na­nia się z dzia­ła­nia­mi innych uczelni lubelskich, a także z oczekiwaniami przed­sta­wi­cie­li sektora prze­mys­łu i usług względem uczelni związanymi ze wdra­ża­niem sztucznej inteligencji.

W bieżącym Biulety­nie IBS (In­ter­na­tio­nal Bio­me­t­ric So­cie­ty) zos­ta­ła opub­li­ko­wa­na re­la­c­ja Elżbie­ty Ku­be­ry i Do­ro­ty Do­ma­ga­ły z uro­czys­toś­ci ju­bi­leu­szu 90. urodzin Pro­fe­so­ra Ed­war­da Nie­do­ko­sa. Zap­ra­sza­my do lek­tu­ry naj­now­sze­go nu­me­ru Biometric Bulletin 40:2.

W dniach 20-21 czerwca 2023 w Ru­dzie Ró­ża­niec­kiej od­by­ły się współ­or­ga­ni­zo­wa­ne przez PTB i na­szą Ka­ted­rę se­mi­na­rium i war­szta­ty na­u­ko­we pt. ”Za­a­wan­so­wa­ne na­rzę­dzia i me­to­dy ana­liz da­nych w prak­ty­ce badaw­czej” . O szcze­gó­łach wy­da­rze­nia moż­na prze­czy­tać na stro­nie kzmi.up.lublin.pl/warsztaty2023.

25 maja dr Urszula Bro­no­wic­ka-Miel­ni­czuk, dr Dorota Domagała, dr hab. Ka­mi­la Kli­mek i dr Mo­ni­ka Ró­żań­s­ka-­Bo­czu­la uczes­tni­czy­ły w we­bi­na­rium Jak us­praw­nić ana­li­zę da­nych z wy­ko­rzys­ta­niem Zestawu Plus. Szkolenie pro­wa­dzi­ła Anna Wilk, a or­ga­ni­za­to­rem spot­ka­nia była fir­ma Stat Soft.

W dniach 22-23 maja 2023 roku gościł w naszej Katedrze Mehmet Şah Gültekin, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu w Siirt w Turcji, który przyjechał do nas w ramach programu Erasmus+. Pan Mehmet przeprowadził wykład dla studentów kierunku Transport i Lo­gis­ty­ka na temat liczb losowych i definiowania własnych funkcji w języku Python. Uczes­t­ni­czył też w zajęciach ze studentami kierunków Ekoenergetyka, Transport i Lo­gis­ty­ka oraz Technika Rolnicza i Agrotronika. Studenci mieli możliwość zadać na­sze­mu gościowi pytania o studia i badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie w Siirt, ale także o życie w Turcji i wrażenia z pobytu w Polsce. W trakcie seminarium ka­ted­ral­ne­go Pan Mehmet przedstawił nam strukturę swojej Uczelni, opowiedział o ba­da­niach nau­ko­wych, które prowadzi i odpowiedział na pytania pracowników Katedry. Nasze spot­ka­nie zakończyliśmy wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

Szanowni Państwo, Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji,
W imieniu Dzie­ka­na Wy­dzia­łu In­ży­nie­rii Pro­duk­c­ji - Prof. dr hab. Da­riu­sza An­d­rej­ko, zap­ra­sza­my Państwa na:

Spotkanie integracyjne
Pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji
(także pracowników emerytowanych),
które odbędzie się w dniu 23.06.2023 r. (piątek)
w godzinach popołudniowych (godz. 17.00 – 24.00)
w Dworku Ziemiańskim na Felinie.
Koszt udziału w spotkaniu to kwota 100 zł za osobę.
Jest to spotkanie przy grillu, beczce piwa i muzyce.

W związku z planowanym w/w wyda­rze­niem zwracamy się do Państwa z prośbą o zło­że­nie swo­jej dek­la­rac­ji chęci udziału w spotkaniu wraz z wpłatą w/w kwoty do Kie­row­ni­ka Katedry/Jednostki (ewentualnie wskazanej przez Kierownika osoby) w nie­prze­kra­czal­nym terminie do dnia 31.05.2023r. Wpłata w/w kwoty będzie dla nas jed­no­znacz­ną de­kla­rac­ją chęci udziału w spot­ka­niu integ­ra­cyj­nym.
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie integracyjne.
Komitet Organizacyjny Spotkania Integracyjnego WIP w składzie
dr inż. Agnieszka Dudziak
dr hab. Tomasz Słowik, prof. uczelni
dr inż. Marta Krajewska