10 lutego 2023 roku odbyła się 100 Sesja Polskiego To­wa­rzyst­wa Bio­met­rycz­ne­go. Spotkanie miało formułę hybrydową. W ramach sesji naukowej zaprezentowano cztery referaty: Zmienność dopasowania sieci neuronowej do frekwencji klas wagowych jaj kur nieś­nych (A Wolc), Extended easily changeable kurtosis distribution (P Sulewski), Canonical variate analysis applied to cross-classification with one observation in each sub­class (D Kayzer), Dwuetapowa, wielozmienna ocena efektów genetycznych kur nieśnych (E Skotarczak T Szwaczkowski W Mueller S Kujawa P Nowak P Idziaszek K Ko­sze­la A Swat K Połtowicz M Lisowski) . W drugiej części obrad odbyło się Wal­ne Zgro­ma­dze­nie członków PTB, na którym przedstawiono sprawozdanie z dzia­łal­noś­ci To­wa­rzyst­wa i przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Za­rzą­du. W wydarzeniu udział wzięło liczne grono obecnych pracowników Katedry (U Bro­no­wic­ka-Mielniczuk, D Domagała, E Kubera, A Kubik-Komar, J Mielniczuk, M Ró­żań­s­ka-Boczula, M Szczepanik) oraz prof. Zofia Hanusz i prof. Mirosława We­so­łow­s­ka­-­Jan­cza­rek.

W dniach 12-14 grudnia 2022 roku w Lizbonie (Portugalia) odbywała się 37th Inter­na­tio­nal Conference on “Chemical, Agriculture, Biological & Environmental Sciences” (LCABE-22). Podczas spotkania wygłoszono stac­jo­nar­nie 33 referaty i 10 w formie on-line oraz poprowadzono se­s­ję posterową. Specjalne referaty zaprezentowali Dr. Sushant Upadhyaya i Prof. Dr. Ana Claudia Figueiredo de Oliveira. W wydarzeniu uczestniczyła Dr Kamila Klimek z Katedry Zastosowań Ma­te­ma­ty­ki i Informatyki UP w Lublinie prezentując referat Management of biomass of selected grape leaves varieties in the process of me­t­hane fermentation.

Miło nam zakomunikować, że w dniu 28 listopada 2022 roku w Instytucie Ma­te­ma­ty­ki Uniwersytetu Marii Curie-Skło­dow­s­kiej w Lublinie odbyła się ob­ro­na rozprawy dok­tor­s­kiej Pawła Kurasińskiego „Dokładne Prawa Wielkich Liczb i ich Zastosowania”. Pro­mo­to­rem pracy był dr hab. Przemysław Matuła prof. UMCS. Rada Naukowa In­s­ty­tu­tu Ma­te­ma­ty­ki UMCS na posiedzeniu w dniu 05 grudnia 2022 roku nadała Pawłowi Ku­ra­siń­s­kie­mu stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przy­rod­ni­czych w dys­cyp­li­nie ma­te­ma­ty­ka.
Serdecznie gratulujemy naszemu Koledze i życzymy kolejnych sukcesów!

W bieżącym Biulety­nie IBS (In­ter­na­tio­nal Bio­me­t­ric So­cie­ty) zos­ta­ła opub­li­ko­wa­na re­la­c­ja Elżbie­ty Ku­be­ry z 51 Col­lo­qu­ium Bio­met­rycz­ne­go (Sza­mo­tu­ły, 11-14 wrze­ś­nia 2022). Zap­ra­sza­my do lek­tu­ry naj­now­sze­go nu­me­ru Biometric Bulletin 39:4.

7 grudnia 2022 roku dr Urszula Sylwia Bro­no­wic­ka-Miel­ni­czuk uczes­t­ni­czy­ła w we­bi­na­rium How to run survival and time­-to­-event ana­ly­ses using Sigma­Plot v15. Or­ga­ni­za­to­rem wy­da­rze­nia była firma RITME, spot­ka­nie pro­wa­dził Se­bas­tian Wa­ßen­berg.

16 listopada 2022 roku dr Urszula Sylwia Bro­no­wic­ka-Miel­ni­czuk oraz dr Elżbieta Ku­be­ra uczes­t­ni­czy­ły w we­bi­na­rium Porząd­ko­wa­nie Zmien­noś­ci­ – ­Ana­li­za Wa­rian­c­ji, zor­ga­­ni­­zo­­wa­­nym przez Pre­dic­ti­ve So­lu­tions. Prelekcje przed­sta­wi­li dr hab. Sylwia Be­dyń­ska (część teorety­cz­na) oraz dr Rafał Wośko (praktyczne as­pek­ty analizy wariancji z uży­­ciem programu SPSS). Spotkanie zakończyła dyskusja uczest­ni­ków.